CERTYFIKACJA

GLOBALG.A.P.

Certyfikacja owoców i warzyw według standardu: Zintegrowane Zapewnienie Bezpieczeństwa i Jakości w Gospodarstwie (Integrated Farm Assurance) – wersja 4.0-1, luty 2012.

Właścicielem certyfikatu mogą być producenci owoców i warzyw:

 • Gospodarstwa indywidualne
 • Grupy producentów

Standard Globalgap obejmuje cały łańcuch produkcyjny, od wysiania lub wysadzenia roślin do gruntu, poprzez pielęgnację, zbiory płodów, aż do obsługi produktu końcowego ( np.: przechowywanie, pakowanie, kondycjonowanie). Reguluje obszary działalności w gospodarstwie dotyczące:

 • zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego produktów (owoców i warzyw)
 • zdrowia i bezpieczeństwa pracy personelu
 • środowiska naturalnego i bioróżnorodności
 • spełnienia wymagań przepisów prawnych

poprzez:

 • zastosowanie dobrych praktyk rolniczych (GAP)
 • wdrożenie zasad Integrowanej Produkcji Roślinnej/li>
 • wdrożenie zasad systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności HACCP
 • stosowanie systemu dokumentowania działań i identyfikacji produktu

Standard GLOBALG.A.P. dla owoców i warzyw regulują następujące dokumenty normatywne:

 • GLOBALG.A.P. – Przepisy ogólne Wersja 4.0-1 luty 2012, zawierające instrukcje na temat ubiegania się, uzyskiwania i  utrzymywania certyfikatu, związane z tym prawa i obowiązki producenta i jednostki certyfikującej
 • GLOBALG.A.P. – Punkty kontroli i kryteria zgodności Wersja 4.0-1 luty 2012 – wytyczne odnośnie wymagań jakie musi spełnić producent ubiegający się o certyfikat, i których zgodność jest weryfikowana podczas auditu. Szczegółowo opisane są wszystkie obszary produkcji, które podlegają kontroli. Dotyczą one, między innymi, sposobu prowadzenia wewnętrznej dokumentacji, materiału wyjściowego do produkcji, historii pola i zarządzania poszczególnymi działkami, metod uprawy gleby, stosowania nawozów, nawadniania, ochrony roślin, zbiorów, zarządzania odpadami, zdrowia, bezpieczeństwa i zabezpieczenia socjalnego pracowników oraz prowadzenia formularzy skarg i reklamacji.
 • GLOBALG.A.P. – Lista kontrolna - zawiera punkty kontroli, jest narzędziem do samokontroli i oceny zgodności:
 • trójpoziomowe wymagania (podstawowe - muszą być spełnione w 100%, drugorzędne — w 95% oraz zalecenia, które powinny być wprowadzane, ale spełnienie ich nie jest konieczne do uzyskania certyfikatu);
 • zgodność z prawem kraju, w którym znajduje się gospodarstwo oraz z przepisami kraju do którego produkty będą sprzedawane (MLR);

Dokumentacja dostępna na stronie internetowej GLOBALG.A.P.:

http://www.globalgap.org
http://www.globalgap.org/cms/front_content.php?idart=266

Przebieg procesu certyfikacji

 • wypełnienie zapytania ofertowego przez producenta
 • rejestracja producenta/grupy producentów
 • oferta
 • podpisanie umowy o certyfikację
 • przegląd i ocena dokumentacji gospodarstwa
 • audit w gospodarstwie:
  • Inspekcja miejsc uprawy, chłodni, przechowalni, pakowni, magazynów.
  • Ustalenie terminu auditu jest uwarunkowane dostępnością certyfikowanego produktu. Optymalny termin to okres zbiorów, magazynowania i przygotowywania produktów do sprzedaży. Czas trwania auditu zależy od ilości certyfikowanych produktów, wielkości gospodarstwa, ilości zatrudnionych pracowników.
 • sporządzenie raportu z auditu
 • usunięcie ewentualnych niezgodności
 • przyznanie certyfikatu
 • Certyfikat GlobalG.A.P. jest ważny przez 1 rok.

Certyfikat Globalgap jest ważny przez 1 rok.


Pobierz broszurę informacyjną

Zgłaszanie sytuacji kryzysowych i innych:

Zgodnie z wymaganiem standardu International Featured Standards w przypadku gdy w obrębie przedsiębiorstwa ulegną zmianie okoliczności mogące mieć wpływ na ciągłość certyfikacji, przedsiębiorstwo obowiązane jest w przeciągu 3 dni roboczych do powiadomienia Jednostki Certyfikującej poprzez uruchomiony specjalny adres e-mailowy:

FoodAlert tuv-nord.pl

Do okoliczności takich zalicza się:

 • postępowanie prawne dotyczące bezpieczeństwa lub legalności produktu
 • akcję wycofania produktów z rynku
 • znaczące uszkodzenie zakładu, np. katastrofę naturalną taką jak powódź, bądź też uszkodzenie na skutek pożaru
 • zmianę własności.

Jednostka Certyfikująca zobowiązana jest bowiem do podjęcia odpowiednich kroków w celu dokonania oceny sytuacji, a także wszelkich implikacji dla certyfikacji, po czym podejmuje wszelkie stosowne działania.

IFS Logistics – dodatkowy standard przeznaczony dla firm transportowych, logistycznych oraz magazynujących żywność.


Informacje dotyczące standardu i certyfikacji GLOBALG.A.P.:

Monika Wiśniewska-Stefaniuk +48 697 700 230 tel. komórkowy a.banasik tuv-nord.pl

Kontakt

w sprawie GLOBALGAP:

Informacja:

Monika Wiśniewska-Stefaniuk Product Manager ds. Branży spożywczej +48 58 732 15 75 +48 697 700 230 tel. komórkowy

Oferta:

a.banasik tuv-nord.pl Adam Banasik Kierownik Działu Marketingu +48 32 786 46 21 oferta tuv-nord.pl +48 32 786 46 20 Dział Marketingu +48 32 786 46 02 Fax Dział Marketingu

Wycena certyfikacji: